• Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 3
Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 3 – Me shkrujtë për Art  - Politikat e Artit Bashkëkohor

Politika e Artit Bashkëkohor: Punëtoria 3 – Me shkrujtë për Art 
Moderatore: Suzana Milevska
Pjesëmarrësit: Milot Hasimja, Sara Kelmendi, Besa Luci, Marko Miletic, Arif Muharremi, Dardan Selimaj.

Programi 
31 Janar – 3 Shkurt 2009

 

E Shtunë, 1/31/09
12:00-13:30 Ligjeratë hyrëse dhe diskutim i hapur

A voice of one’s own: teksti i katalogut si shembull i shkrimit përformues

Teksti i katalogut është pjesë e shkrimit ndërdisiplinar dhe përformues. Më e rëndësishmja është se çdo ekspozitë ka një koncept, që ka nevojë të qartësohet përmes ese-ut në katalog. Megjithatë, ka kërkesa të tjera që një ese e plotë për katalog duhet të përmbush. Në një anë, shumë të dhëna relevante duhet të prezantohen në mënyrë të kjartë në tekst kështu që shumë shpesh hulumtimi për të mbledh dhe zgjedh informatat e nevojshme merr kohë. Në anën tjetër, teksti i katalogut është tekst dhe secili shkrimtar duhët ta gjejë zërin e tij/saj në procesin e të shkruarit.

Kështuqë shkrimi i tekstit të katalogut duhët të jetë ndërlidhje përformuese mes tri aspekteve të ndryshme radikale: ekstrapolimi i konceptit, mbledhja dhe analiza e të dhënave të nevojshme (për punë, apo çështje që kanë të bëjnë me ekspozitën) dhe kërkimin e zërit tënd të veçantë (të shkrimtarit/kuratorit)

Konceptet teorike, literatura dhe metoda të caktuara të shkruarit mund ta ndihmojnë shkrimtarin në gjetjen e qasjës adekuate të shkrimit për secilën ekspozitë apo katalog. Megjithatë, dua të argumentoj se tekstet e katalogut janë zhanër e veçantë, e cila në të njejtën kohë nuk është tekst teorik por as një zhanër tjetër i letërsis. Gjithashtu është larg përshkrimit të pastër ose rikthimit të koncepteve dhe shprehjeve artistike.

Prandaj edhe pse është e hapur për eksperimente dhe ndryshushmëri janë disa rregulla specifike të zhanrit dhe vetëm duke i ndjek këto rregulla arsyetohet ekzistenca e saj.

13:30- 14:30 Pauzë

14:30-15:30 Nën-zhanret e teksteve për art

Tashmë ekzistojnë modele të ndryshme të ekspozitave (individuale, monografike, retrospektive, tematike, historike apo biennale dhe ekspozita ndërkombëtare), gjithashtu zhvillimet e fundit të modeleve të ndyshme të ekspozitave (online, bashkëpunuëse, pjesëmarrëse, etj. ) kërkojn ri mendimin e vetë zhanrit. Tekste kritike janë zhanër në vete. 
Pyetjet kryesore për këtë sesion janë si duhët të adaptohen dhe ndryshohen metodat e të shkruarit, format, fjalori etj., kur jeni duke shkruar tekste të ndryshme dhe si ndikon zëri juaj.

15:30-15:45 Pauzë

15:45-17:30 Punëtori për lexim të mbyllur

Organizmi i rradhitjës së leximit të shembujeve të ndryshëm tekstual, formimi i grupeve me pjesëmarrës duke u bazuar në interesimin për tekste të veçanta etj. Tekstet për këtë sesion të leximit të mbyllur do të janë parapraktisht të gatshme për pjesëmarrësit ata mund të zgjedhin disa nga këto apo tekste të tjera për sesioni e mbyllur të leximit

Pyetjet që janë trajtuar në përgjithësi dhe në teori gjatë sesionit të kaluar do të ilustrohen me disa shembuj të tekste të propozuara.

Secili pjesëmarrës pritet të zgjedh një tekst për prezentim: ose një nga dy tekste teorike, apo shembuj të teksteve në katalog, recensione për lexim dhe ti diskutojmë së bashku.

 

17:30- 18:00 Sesioni Pyetje/Përgjigje për detyrën:

Diskutim për çështje specifike lidhur me të shkruarit e tekstit që është i nevojshëm për ditën e fundit të punëtorisë.

E diel, 1/2/09

10:00 -13:30 Pjesëmarrësit e fillojnë së bashku sesionin e mëngjesit, ndahën sipas interesimit që kanë në teori apo recensione të teksteve, së bashku marrin vendime për tekstet- temat dhe diskutojnë për çështje tjera relevante në lidhje me shkrimin e teksteve të caktuara, nën mbikqyrje të përkohshme- pauzat varësisht nga dinamika e secilit grup

 

13:30-14:30 Pauzë

14:00-17:00 Ndarja në grupe dhe fillimi i shkrimit të abstrakteve për tekste

16:30-17:30 Grupet mbledhen, dhe adresojnë çështje urgjente dhe dilema, verbalisht prezantojnë draftet e tyre të shkruara (abstraktet prej 200 fjalë për tekstin e tyre) para gjithë pjesëmarrësve

17:30- 18:00 Marrëveshjet finale mes anëtarëve të grupit për detyra të caktura për secilin anëtar të grupit

 

E Hënë, 2/2/09

10.00 - 14.00 Sesioni Pyetje/Përgjigje (të dy grupet) dhe shkrimi i tekstit nën mbikqyrje (pauzë sipas nevojës)
14.00 - 15.00 Pauzë
15.00 - 17.00 Leximi dhe komentimi i teksteve të përfunduara

Kërkesat e përgjithshme:

Secili pjesëmarrës duhet të vendos në cilin grup do të merrë pjesë, duhët të njohtohet me të gjitha tekstet e sugjeruara dhe duhet të zgjedh një tekst teorik për disktuim gjatë sesionit të leximit të mbyllur. Përveç kësaj,secili pjesëmarrës duhët të sjellë me vete një recension apo tekst të katalogut dhe ta prezantojë atë tek tjerët.

 

Literatura teorike e sugjeruar:

Kemal, Salim and Ivan Gaskell. Eds. The Language of Art History. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991.
Wollheim, Richard. Art and its Objects Second edition. Cambridge, UK: Cambridge University Shtypi, 1980.

Tekste të zgjedhura:
Baxandall, Michael. The language of art criticism.
Wollheim, Richard. Correspondence, projective properties, and expression in the arts.