• Summer School as School 2021
Regjistrimi dhe Kushtet e Përgjithshme
Regjistrimi nënkupton pranimin e kushteve të përgjithshme.
Shkolla Verore si Shkollë është model ndërdisiplinor i edukimit dhe modelit të bashkëpunimit artistik i krijuar për studentët bachelor dhe master, artistë, arkitektë dhe studiues të arteve pamore, shkencave humane dhe shoqërore, historisë së artit dhe studimeve kuratoriale, arkitekturës dhe dizajnit, dhe çdokujt me një interes të theksuar në tematikat e programit.

Gjuha e mësimit është anglishtja.

Programi do të mbahet nga 2 - 15 gusht 2021.

Pagesa e regjistrimit në kurset e Shkolla Verore si Shkollë
Pagesa e regjistrimit në kurset e Shkolla Verore si Shkollë për pjesëmarrje është 300 €.

Pagesa për pjesëmarrje duhet të kryhet pasiqë të keni pranuar konfirmimin me shkrim që jeni regjistruar nga SSAS. Pagesa mbulon shkollimin dhe procedurat.

Pagesa nuk mbulon shpenzimet e materialeve individuale të nevojshme, pajisjeve personale, ekskursioneve të mëtejshme, akomodimit ose shpenzimeve të udhëtimit.

Pranimi përfundimtar i kursit do të konfirmohet vetëm pasi të kemi konfirmimin e plotë të pagesës suaj. Pagesat e transferit bankar duhet të mbulohen nga pjesëmarrësi i regjistruar.

Kushtet e veçanta zbatohen për Alumni i Shkollës Verore si Shkollë.

Bursat janë në dispozicion për pjesëmarrësit nga Kosova.

Një numër i kufizuar i bursave janë në disp­­­ozicion për pjesëmarrësit ndërkombëtarë.

Studentët që dëshirojnë të marrin një certifikatë ECTS duhet të bëjnë një pagesë shtesë të tarifës së pjesëmarrjes, e llogaritur si 10% e pagesës vjetore, që korrespondon me trajtimin administrativ të certifikatës ECTS të krijuar nga Ensba-Lyon. Vetëm pjesëmarrësit e regjistruar në një institucion të arsimit të lartë, dhe që e kërkojnë atë shprehimisht në kohën e regjistrimit, do të jenë në gjendje të vlerësojnë kreditë ECTS në përputhje me rregulloret evropiane.

Certifikata e ekuivalencës
Në përfundim të secilit kurs, pjesëmarrësve të regjistruar do t'u lëshohet një certifikatë që tregon ekuivalencën e tyre të kredive të Sistemit Evropian të Transferimit dhe Akumulimit të Kredive (ECTS) nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Kosovë dhe École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon , Francë.

Një certifikatë ekuivalence u lëshohet pjesëmarrësve të regjistruar të cilët kanë demonstruar kompetenca për rezultatet e të nxënit dhe ngarkesën e shoqëruar të punës të çertifikuar me kreditë ekuivalente të ECTS të programeve mësimore të école nationale supérieure des beaux-arts të Lyon, Francë. Punëdhënësit, kolegjet dhe shkollat ​​e tjera të mesme të mesme mund të zgjedhin të pranojnë certifikatën e ekuivalencës si një zëvendësim të kredive ECTS.

Anulimi
Në rast të një anulimi, pagesa e pjesëmarrjes do të rimbursohet për studentët e regjistruar para 16 korrikut 2021. Pagesat e transferit bankar do të mbulohen nga pjesëmarrësi. Anulimi pas kësaj date jo domosdoshmërisht mund të çojë në një rimbursim të plotë.

Masat për parandalimin e COVID-19
Udhëtimi në Kosovë dhe pjesëmarrja fizike në kurset e Shkollës Verore pasi Shkolla 2021 është e mundur në përputhje me masat për parandalimin e pandemisë COVID-19 të rekomanduara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës - IKSHPK dhe Ministria e Shëndetësisë e Republika e Kosovës. Për shkak të pandemisë COVID-19, ekziston një mundësi e vogël por e pranishme që kurset e Shkollës Verore si Shkollë të kalojnë në pjesëmarrje virtuale.

Siguria
Pjesëmarrësi i regjistruar në kurse të lehtësuar nga Shkolla Verore si Shkollë merr përsipër të gjitha rreziqet e pjesëmarrjes në program. Duke marrë në konsideratë mundësinë që i është dhënë pjesëmarrësit të regjistruar për të marrë pjesë në programin e Shkollës Verore si Shkollë, pjesëmarrësi i regjistruar pajtohet që ai / ajo, të caktuarit e tij / saj, trashëgimtarët, kujdestarët dhe përfaqësuesit ligjorë, nuk do të bëjnë kërkesë kundër Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ose ndonjë nga organizatat e saj të lidhura, ose zyrtarët ose drejtorët e tyre kolektivisht ose individualisht, ose ndonjë prej puntorëve, për dëmtimin ose vdekjen e pjesëmarrësit të regjistruar ose dëmtimin e pronës së tij / saj, sidoqoftë të shkaktuar, që rrjedh nga pjesëmarrja e tij / saj në Shkollën Verore si Shkollë. Pa kufizuar përgjithësinë e këtyre rreziqeve të mundshme, pjesëmarrësi i regjistruar heq dorë dhe lëshon të gjitha të drejtat, veprimet ose shkaqet e veprimit që rezultojnë nga dëmtimi personal ose vdekja e tij / saj, ose dëmtimi i pasurisë së tij / saj, të pësuar në lidhje me / pjesëmarrja e saj në programin Shkolla Verore si Shkollë.

Mbrojtja e të dhënave
Të dhënat e juaja personale nuk do të përdoren në asnjë mënyrë, përveç për procedurat administrative të pjesëmarrjes dhe regjistrimit në Shkolla Verore si Shkollë. Ju me regjistrim pranoni që dokumentacioni i prodhuar gjatë Shkolla Verore si Shkollë, duke ju përfshirë në fotografi, audio dhe video inçizime, mund të publikohet dhe të përdoret për qëllime të promovimit të programit.