Presentation by Technical Assistant of the Museum of American Art, Berlin

nga Asistenti Teknik i Muzeut të Artit Amerikan, Berlin

3 Gusht, 2015, ora 20:00

Vendi: Klubi i Boksit
Rruga Mark Isaku, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Muzeu i Artit Amerikan, në funksion nga viti 2004, i dedikohet në rradhë të parë mbledhjes, ruajtjes, dhe ekspozimit të kujtimeve të hershme të Muzeut të Artit Modern, dhe ekspozitave të artit amerikan që qarkullonin nëpër Evropë gjatë viteve ’50. Ato ishin ekspozitat që ndihmuan themelimin e identitetit kulturor të parë të Evropës pas luftës, që ishte i bazuar në modernizëm, internacionalizëm, dhe individualizëm.\

Shkolla verore si shkollë është një projekt nga Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë në bashkëpunim me Akademinë për Arte Vizuale - AVA, Lubjanë.

Shkolla Verore si Shkollë është e pjesë e programit vjetor të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtnë dhe mbështetet nga:
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës.
Culture for all – faza III
Kosova Foundation for Open Society
Friedrich Ebert Stiftung
Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës
Ministria për Integrim Europian e Republikës së Kosovës
Kanceleria Federale e Autrisë
Ministria Federale për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme e Austrisë
Technomarket
Sindikata
X-print
Ujë Rugove
DZG