Interviewing ourselves with some help by Kosovo Serbs

nga Nebojsa Milikiq
Intervistimi vetes me ndihmën e serbëve të Kosovës

6 gusht 2015, në orën 20:40

Venue: Boxing Club
Mark Isaku Street, 10000 Prishtina, Republic of Kosovo

Unë kam filluar intervistimin e serbëve të Kosovës në vitin 2004, gjatë vizitave të mia të hershme në Kosovë, të cilat ishin të motivuara nga shkaqe të ndryshme aktiviste dhe artistike. Përmes bisedave me serbët e Kosovës, qe takoja rastësisht në Graçanicë, Prishtinë dhe Preoci në Kosovë dhe refugjatët që unë kam takuar në Bor dhe Leskovac në Serbi, studioja te kuptuarit rim dhe të tyrin mbi historinë e Kosovës në kohët të fundit dhe ata kanë, si edhe pozitën dhe rolin e tyre ashtu sikur edhe timin në atë histori.

Përvoja ime me media nga Serbia formulonte dy përfaqësime dominuese te serbëve të Kosovës. Përfaqësimi i parë kishte të bënte me imazhin e serbëve të Kosovës si viktima dhe personat e zhvendosur, ndërsa përfaqësimi i dytë i paraqiste ata si martirë dhe heronj. Është e mundur që përvoja ime personale nuk miret parasysh per për përgjithësimin dhe shqyrtimin e rolit te tregimit te medias, megjithatë ky hulumtim është i motivuar nga përshtypjet subjektive, e jo ajo tashme e treguar e objektive. Ashtu si e shoh une, Serbet e Kosoves kishin nje pozite te rendesishme dhe luajten rol te madh në "Kismetin" e shoqërisë dhe shtetit në Serbi dhe Jugosllavi gjatë viteve 1980 dhe 1990. Koncepti dhe kuptimi i intervistave të botuara, është përfaqësimi dhe ekzaminimi i kendit tim te te kuptuarit te kesaj ceshtje.

Pas realizimit të disa intervista në Mitrovicë, kam filluar seri seminaresh në temën e historisë së Kosovës në Qendrën Kulturore Rex në Beograd, ku unë punoj. Çfarë mesuam ne nga keto seminare dhe se si ne mund të ndajnë atë gjerësisht?

Nebojsa Milikic, punëtor kulturor dhe menaxher, studiues dhe aktivist, jeton dhe punon në Beograd, Serbi. Studioi dhe punoi në Institutin për Gjeologji dhe Paleontologjisë Rajonale në Beograd, mori pjesë në Shkollën e Historisë dhe Teorise se Imazhitei Qendrës për Art Bashkëkohor Beograd) dhe The Queer Studies në The Center for Queer Studies, Beograd. Që nga viti 1995 u përfshi në praktikën organizative, artistike dhe kuratoriale në artet vizuale dhe relacionale. Inicoi, realizoi dhe bashkë-realizoi shumë programe dhe projekte kulturore dhe artistike, në Serbi dhe jashtë vendit. Merr pjesë në një numër të projekteve të pavarura hulumtuese dhe kampanja aktiviste. Shkruan per produksionin kulturor dhe artistik. Nga viti 1999 e tutje punon në Qendrën Kulturore Rex në Beograd, si iniciator dhe koordinator i programeve debatuese dhe programet e demokratizimit dhe decentralizimit të kulturës.

Shkolla Verore si Shkollë është e pjesë e programit vjetor të Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtnë dhe mbështetet nga:
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës.
Culture for all – faza III
Kosova Foundation for Open Society
Friedrich Ebert Stiftung
Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës
Ministria për Integrim Europian e Republikës së Kosovës
Kanceleria Federale e Autrisë
Ministria Federale për Evropë, Integrim dhe Punë të Jashtme e Austrisë
Technomarket
Sindikata
X-print
Ujë Rugove
DZG