• Artist talk: Dan Perjovschi COMMON Lia Perjovschi SENSE
Artist talk: Dan Perjovschi COMMON Lia Perjovschi SENSE

Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi
Nga zbrazëtia e universit tonë, deri te zbrazëtia e xhepave tonë

24/4/2013 – 18/5/2013

Hapja: 24/4/2013, ora 20:00
Artist talk: Dan Perjovschi COMMON Lia Perjovschi SENSE: 25/4/2013 ora 20:00


Ekspozita “Nga zbrazëtia e universit tonë, deri te zbrazëtia e xhapave tonë” me Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi është pjesë e programit vjetor të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë që bazohet në projektin “Rimendimi i programit t’hapësirës (shoqnore)”. 

“Rimendimi i programit t’hapësirës (shoqnore)” konceptualisht bazohet në tezën e Henri Lefebre që tërë hapësina shoqnore prodhohet. Kjo tezë, e zhvendosur në analizën e vazhdushme të kontekstit tonë, lehtë shfaqet në kërkesën dhe pritjen që hapësina shoqnore dhe qyteti që dikur ‘është prodhuar’ për ne, ende të jetë aty, apo edhe në besimin që gjithmonë të këtë qenë aty. Edhe pse, që në hapin e parë kur subjekti kërkon ta gjejë dhe shfrytëzojë këtë hapësinë shoqnore, edhe si hapësinë dialogimi, edhe si strehë të pakicës (që konstituohet nga të menduarit), ai përballet vetëm me mungesën e hapësirën shoqnore dhe hapësirës për mendim të pavarun. Kjo gjetje rrallë apo asnjëhere nuk e prodhon guximin për ta menduar ‘rimendimin’ dhe ‘riprdhimin e saj. 

Lia Perjovschi është e lindur në Sibiu (1961), Rumani. Ajo ka studiuar në Akademinë e Artit Bukuresht 1987-1993. Aktualisht jeton në Bukuresht dhe në Sibiu. Lia Perjovschi është themeluese dhe kordninatore e CAA /CAA - Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis (Arkivi i Artit Bashkëkohor dhe Qendra për Analizën e Artit) një projekt organik, i cili është ende në proces (me emra të ndryshëm që nga 1985) dhe KM - Knowledge Museum (Muzeu i Dijës) i cili bazohet në një projekt hulumtues multidisciplinar që ka filluar nga viti 1999 - deri sot). Aktiviteti i saj mund të përmblidhet si një udhëtim nga trupi i saj tek trupi i dijes. 

Projekti i Lia Perjovschit ‘Muzeu i Dijes’ në Stacion – Qendrën për Art Bashkëkohor Prishtinë, mund të përmblidhet me këto qëndrime: Arti ka ndryshuar dhe estetika nuk mjaftojnë. Të kritikosh diçka pa propozuar diçka është qasje e papërdorshme … Ta bësh atë që mundesh, me atë që ke (nga perspektiva globale, lokale dhe personale) mund të jetë formë e artit. 

‘Muzeu i Dijës’ është projekt në të cilin Lia Perjovschi riciklon të gjitha projektet tjera të saj. ‘Muzeu i Dijës’ një projekt për të ndërtuar muzeun transdisiplinor në Sibiu, Rumani dhe derisa muzeu të realizohet, Lia do të prezantojë një model arkitektural duke përdor diagrame nga hulumtimet e saj ndërdisiplinare si dhe librat, recensionet, internetin dhe objekte që zakonisht gjënden në dyqanet e muzeve rreth botës, dhe janë mbledhur nga viti 1999 deri më sot (që përdoren për arsye didaktike) dhe ka 7 seksione: Toka, Trupi, Arti, Kultura, Dija, Shkenca, Universi. 

Lia Perjovschi ka fituar çmimin Europen Culture Foundation - Princess Margriet Award për vitin 2013.

Dan Perjovschi ka lindur me 1961, jeton dhe punon në Bukuresht dhe Sibiu, Rumani.
Ekspozitat e tij personale përfshijnë ‘Unframed’ në Kiasma, Helsinki 2003, ‘News from the Island’ në Muzeun e Artit të Reykjavikut në 2012, ‘Not over’ në MACRO, Romë në 2011, ‘Late Neës’ në Muzeun Royal Ontario në Toronto në 2010, ‘What Happen to US?’ në MoMA, Neë York dhe ‘I am not Exotic I am Exhausted’ at Kunsthalle Basel në 2007, ‘The Room Drawing’ në Tate Modern London, ‘On the Other Hand’ në Portikus Frankfurt dhe ‘First of May’ në Moderna Museet Stockholm në 2006 dhe ‘Naked Drawings’ në Ludwig Museum Cologne në 2005.

Ai ka marrë pjesë në ekspozita kolektive si Paris Triennial 2012, Dublin Contemporary 2011, ‘Freedom of Speech’ në Nbk Berlin & Hamburg Kunstverein, në 2010, Lyon Biennial në 2009, Sydney Biennial dhe ‘Fifth Floor’ në Tate Liverpool me 2008, ‘The Magelanic Cloud’ në Qendrën Pompidou në Paris dhe Bieniale e 52-të e Venedikut në 2007, ‘New Europe’ në Generali Foundation Vienna dhe Bieniale e 9-të në Stamboll në 2005.

Perjovschi ka fituar çmimin George Maciunas in 2004 dhe Europen Culture Foundation - Princess Margret Award për vitin 2013.

Projekti "Vizatimi i Pavarur", për Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë është një vizatim specifik që në këtë rast do të realizohet në hapësirë (të krijuar) publike. 

“Unë kritikoj botën, sjelljet e saj, besimet, marrëzinë dhe lakminë e saj. Por unë kritikoj në mënyre empatike. Humori im nuk është i errët. Unë vizatoj në bardh e zi, por humori im shfaqet në shumë ngjyra.”, thotë Dan Perjovschi.

Nga përmbysja e komunizmit në Rumani, Dan Perjovschi ka investuar në promovimin e artit bashkëkohor në Rumani. Në 1991, Perjovschi i është bashkangjitur gazetës opozitare “Gazeta 22”, si një illustrator politik dhe drejtor i artit, në mënyrë që të rrit pjesëmarrjen e tij në zhvillimet e vendit. 

Sot Perjovschi njihet për vizatimet e tij të i ngjajnë grafiteve, dhe mbulojnë mure, dritare dhe dysheme të galerive të artit. Vizatimet janë përgjigje ndaj normave të botës së artit bashkëkohor, kufijëve vazhdimisht në lëkundje të Bashkimit Europian, dhe lëvizjeve të kapitalit rreth botës. Imazhet japin një mesazh politik me humor dhe zemërgjerësi. 

Perjovschi punon me karikatura dhe ‘grafite të hapësirave të brendshme’ të cilat i vizaton drejtpërdrejtë në mure dhe në institucione të ndryshme ndërkombëtare të artit. Ai njihet për instalacione të bazuara në vizatim të cilat komentojnë ngjarje tematike në botën e artit dhe politikës. Artisti mbikqyrë shoqërinë dhe ngjarjet aktuale me qasje kritike dhe pa frikë, por edhe me humor. Gjithçka mund të jetë subjekt i pikëpamjes tij të mprehtë dhe ironike. 

Puna e Lia Përjovschit dhe e Dan Përjovschit në këtë kontekst dhe për programin e Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë, janë të rëndësishme për praktikën që e bartin, për momentin kohor dhe politik, dhe për rëndësinë e artit, institucioneve të pavarura të artit dhe mendimit të pavarur si tregues i rëndësishm i zhvillimit të demokracisë dhe rrethanave momentale shoqërore. 

Të gjitha modulet programore të projektit ‘Rimendimi i programit t’hapësirës (shoqnore)’ janë të ndërlidhura më çështjen e hapësirës shoqnore dhe publike, në kontektsin e ri kohor dhe gjeo-politik, dhe synojnë të prodhojnë hapësira të reja shoqnore për këtë skenë dhe në këtë kontekst, në kohën kur tendencat për ri-centralizimin dhe ri-tradicionalizimin e mendimit dhe shoqërisë nuk janë më të kufizuara në një kontekst apo vend.

Ekspozita e Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi ‘Nga zbrazëtia e universit tonë, deri te zbrazëtia e xhapave tonë’ është përkrahur nga Ministria e Integrimit Evropian e Republikës së Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Jashme e Republikës së Kosovës, Trashëgimia pa kufij - CHwB në Kosovë, Ujë Rugove, x-print dhe DZG.

www.stacion.org

*

Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina 

Lia Perjovschi and Dan Perjovschi 
From the emptiness of our Universe to the emptiness of our pockets 

24/4/2013 – 18/5/2013

Opening 24/4/2013, at 20:00.
Artist talk: Dan Perjovschi COMMON Lia Perjovschi SENSE: 25/4/2013, at 20:00.


The exhibition ‘From the emptiness of our Universe to the emptiness of our pockets’ with Lia Perjovschi and Dan Perjovschi is part of the annual program of Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina, which is based on the project ‘Rethinking (Social) Space Program’.

‘Rethinking (Social) Space Program’ conceptually is based on Henri Leferbre’s thesis that all social space is produced. This position, placed on the constant analysis of our context, can easily be found opposing the demands and expectations that social space and the city which once ‘was produced’ for us is still there, and also with the belief that this space always existed. Although, the first steps to seek find and use this social space, for dialogue or as a shelter for minorities (constituted by thinking), the subject is confronted only the lack of social space, and the lack of space for independent thought. This finding rarely or never produces the courage to contemplate ‘rethinking’ and ‘reproducing’ of it. 

Lia Perjovschi was born in 1961 in Sibiu, Romania. She has studied at Art Academy Bucharest 1987-1993. Currently lives in Bucharest and Sibiu.
Lia Perjovschi is founder and coordinator of CAA /CAA (Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis) an organic still in process project (under different names since 1985) and KM (Knowledge Museum based on an interdisciplinary research project from 1999 - today). Her activity can be summarized as a journey from her body to the body of knowledge.

Lia Perjovschi’s project ‘Knowledge Museum’ at Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina can be summarized in following positions: Art changed and aesthetics is not enough. To criticize without proposing something is obsolete… To do what you can out of what you have (from the global, local, personal perspective) can be an art form. 
‘Knowledge Museum’ is a project in which Lia Perjovschi recycles all her other projects. Is a project to build a transdisciplinary museum in Sibiu, and until this will be possible, she present an architectural model using diagram of interdisciplinary research from books, reviews, Internet and objects, used for didactic purpose, both mainly in museums stores around the globe from 1999 - today. ‘Knowledge Museum’ has these departments: Earth, Body, Art, Culture, Knowledge, Science, Universe.

Dan Perjovschi was born in 1961, lives and works in Bucharest and Sibiu Romania.
His solo exhibitions include Unframed at Kiasma Helsinki 2003, News from the Island at Reykjavik Art Museum in 2012, Not over at MACRO Rome in 2011, Late News at Royal Ontario Museum Toronto in 2010, What Happen to US? at MoMA New York and I am not Exotic I am Exhausted at Kunsthalle Basel in 2007, The Room Drawing at Tate Modern London, On the Other Hand at Portikus Frankfurt and First of May at Moderna Museet Stockholm in 2006 and Naked Drawings at Ludwig Museum Cologne in 2005.

He participates at group shows like Paris Triennial 2012, Dublin Contemporary in 2011, Freedom of Speech at Nbk Berlin & Hamburg Kunstverein in 2010, Lyon Biennial in 2009, the Sydney Biennial and Fifth Floor at Tate Liverpool in 2008, The Magelanic Cloud at Pompidou Center Paris and the 52nd Venice Biennial in 2007, New Europe at Generali Foundation Vienna and the 9th Istanbul Biennial in 2005.

Perjovschi received George Maciunas Prize in 2004 and ECF-Princess Margriet in 2013.

‘The Independent Drawing’, a project for Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina, is a site specific drawing on architecture and (generated) public space.

In Dan’s own words: ‘I criticize the world, its manners, its beliefs, its stupidity and greed. But I criticize it in an empathic way. My humor is not dark. I draw in white and black but my humor comes in many colors.’

Since the overthrow of communism in Romania, Dan Perjovschi has invested in promoting contemporary art in Romania. In 1991 Perjovschi joined the staff of Bucharest’s prominent opposition newspaper 22, as political illustrator and art director to increase his involvement in his country’s development.
Today, Perjovschi is internationally known for his graffiti-like drawings that cover the walls, windows, and floors of art galleries. The drawings respond to the convention of contemporary art world, constantly shifting boundaries of the European Union, and the movements of capital around the globe. The images deliver their political message with generosity and humor.

Perjovschi’s works with cartoons and ‘indoor graffiti‘ which he draws directly on walls and floors of different international art institutions. He is known for drawing installations that comment on topical events in the art world and politics. The artist observes society and current events critically and fearlessly, yet also with humor. Anything can be subject of his sharp, ironical view. 

The work of Lia Perjovschi and Dan Perjovschi in this context and for Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina program, are important for the practice that they carry, for the time and political context, the importance of art, independent art institutiond and independent thought as a significant indicator of the development of democracy and the particular social conditions. 

Every program module of the project ‘Rethinking (Social) Space Program’ is intertwined with the issue of social and public space, in the new time and geopolitical context, and aim to produce new social space for this scene and contexts, at a time when the tendencies to re-centralize and re-traditionalize thought and society are not limited to a particular context or place. 


The exhibition ‘From the emptiness of our Universe to the emptiness of our pockets’ with Lia Perjovschi and Dan Perjovschi is supported by: 
The Ministry of European Integration of the Republic of Kosovo
Ministry of Culture, Youth and Sports of the Republic of Kosovo 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo 
Cultural Heritage without Borders - CHwB Kosovo
Ujë Rugove
x-print 
DZG